Privacy

1. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevensG&CC

De Palingbeek CV, met maatschappelijke zetel te Eekhofstraat 14 8902 Hollebeke, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen inschreven onder het nummer 0440.595.774 is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.golfpalingbeek.be.

Wanneer u zich inschrijft via de website of in het secretariaat van G&CC De Palingbeek, zullen bepaalde persoonsgegevens van u en/of van uw referentieperso(o)n(en) worden gevraagd, zoals onder andere: naam, email, adres, geboortedatum, telefoonnummer, moedertaal, beroepsactiviteit, werkgever, gegevens betreffende uw gezinssituatie, ervaring in het golfspel, contactgegevens, referenties.

G&CC De Palingbeek zal deze persoonsgegevens verwerken in het kader van uw aanvraag om een lidmaatschap bij G&CC De Palingbeek. Wij zullen de persoonlijke informatie en andere gegevens over uzelf en uw referentieperso(o)n(en) die u via de site doorgeeft of die bij uw inschrijving worden verzameld, gebruiken voor de evaluatie van uw kandidatuur, het nemen van een beslissing over de aanvaarding van uw lidmaatschap bij G&CC De Palingbeek, om u in te lichten over uw lidmaatschapsaanvraag en om u de gevraagde informatie te kunnen verstrekken.

De persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het toezenden van (al dan niet automatische) emailberichten of andere elektronische en/of postberichten, of marketinginformatie betreffende onze golfclub en gerelateerde diensten.

U verklaart hierbij dat alle informatie die u hebt gegeven betreffende uzelf en uw referentieperso(o)n(en), correct en betrouwbaar is. U zult onmiddellijk G&CC De Palingbeek van elke wijziging betreffende deze gegevens op de hoogte brengen via info@golfpalingbeek.be.

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode van het lidmaatschap en/of voor de periode die noodzakelijk is om de diensten te leveren door G&CC De Palingbeek

 

2. Bekendmaking van persoonsgegevens

G&CC De Palingbeek mag de ontvangen persoonsgegevens bekendmaken aan bedrijven binnen de eigen groep. Wij zullen eveneens de persoonsgegevens bekendmaken aan externe partners wanneer dat nodig of gepast is, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met het golfspel of golfwedstrijden.

In zoverre dat nodig of gepast is, kunnen wij informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, ordehandhavers, zorgverstrekkers en andere derden om te voldoen aan de veiligheid, medische hulpverlening, toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen.

 

3. Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om uw persoonsgegevens of deze van uw referentieperso(o)n(en) te raadplegen en te verbeteren, bezwaar te maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of indien u andere vragen hebt in verband met de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met G&CC De Palingbeek op het adres Eekhofstraat 14, 8902 Hollebeke of via het secretariaat (057/27 04 36) of via info@golfpalingbeek.be.

U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw contractuele verplichtingen. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wenst mee te delen, dient u te weten dat het lidmaatschap of bepaalde diensten u kunnen geweigerd worden

G&CC De Palingbeek

Eekhoftsraat 14 – 8902 Hollebeke

KBO 04405.595.774