Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepassing
Deze factuurwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing, met uitsluiting van eventuele afwijkende voorwaarden opgenomen in een bestelbon van het lid of de klant.

Voor de leden of klanten van de CVBA GOLF- EN COUNTRYCLUB DE PALINGBEEK HOLLEBEKE, wordt benadrukt dat deze factuurvoorwaarden gelden als aanvulling op alle voorschriften van het door hen ondertekende en goedgekeurde vademecum en de statuten.

Artikel 2 – Duur en beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt af na verloop van één jaar. Een van de partijen kan voor het verstrijken van deze bepaalde duurtijd het lidmaatschap op elk ogenblik schriftelijk opzeggen.

Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het jaar blijft het lidgeld over het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 3 – Speelrecht
Het speelrecht is persoonlijk. De speler dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften zoals opgenomen in het baanreglement van de CVBA GOLF -EN COUNTRYCLUB DE PALINGBEEK HOLLEBEKE.
Voor de uitoefening van het speelrecht is vereist dat de speler te allen tijde een door de Belgische Golf Federatie uitgegeven ‘handicapkaart’ kan voorleggen.

Artikel 4 – Betaling
De facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij gebrek aan vermelding van de vervaldatum zijn de facturen betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst.

Bij ontijdige of onvolledige betaling van de facturen, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Daarenboven zal er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10%, met een minimum van 40 EUR, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur en bovenop de hoofdsom, nalatigheidsintresten, innings- en administratiekosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Elk lid of klant die alle betalingen die aan hem/haar werden gefactureerd binnen de gestelde vervaltermijnen niet heeft voldaan kan de toegang tot de golfuitbating (voorlopig) ontzegd worden.

Artikel 5 – Protest
Eventueel protest met betrekking tot de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen op het adres van de maatschappelijke zetel van de CVBA GOLF -EN COUNTRYCLUB DE PALINGBEEK HOLLEBEKE.

Artikel 6 – Toepasselijk recht
De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen die tussen partijen rijzen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken gelegen in het arrondissement Gent, afdeling Ieper.